Sub-menu

(BRIEF* AAN DE PAROCHIANEN VAN DE PAROCHIEFEDERATIE ROTTERDAM RECHTER MAASOEVER)

Rotterdam, 13 januari 2014
 
Geachte parochianen dames en heren,
 
Er is de afgelopen periode door velen intensief gewerkt aan de samenwerking in de federatie Rotterdam Rechter Maasoever richting fusies. Deze samenvoeging is nodig om ook in de toekomst nog voldoende krachten te kunnen vrijmaken om te werken aan de verkondiging van het Evangelie. Dat is immers war het om gaat: dat ons geloof gehoor blijft vinden. Deze inzet op verdere samenwerking was onderdeel van een proces dat in het hele bisdom speelde en bekend stond onder de naam Samenwerking Geboden 2.
 
Bij die samenwerking hoort ook een pastoraal team. Voor de federatie Rotterdam Rechter Maasoever zal de bisschop een pastoraal team installeren dat bestaat uit de volgende personen. De eindverantwoordelijkheid over de federatie legt de bisschop bij plebaan Chris Bergs. Hij wordt moderator van de hele federatie en geeft leiding aan het pastoraal team. Pastoraal werker Rob Lijesen zal als teamcoördinator de moderator bij zijn taak ondersteunen. Pastoor Gouw wordt benoemd als vice moderator, met eerste betrokkenheid bij één parochie. Ook pastoraal werker mevrouw Gerda Martens zal deel gaan uitmaken van het pastoraal team.
 
Dat geldt niet voor pastoor Henri Egging. De bisschop heeft gemeend op hem een beroep te moeten doen een benoeming elders te aanvaarden. Ik kondig U dan ook aan dat pastoor Egging het pastoraal team van de federatie en in het bijzonder de parochie De Vier Evangelisten, met ingang van 5 maart 2014 (Aswoensdag) zal gaan verlaten. Ook pater Jan van Duijhoven OP zal geen deel gaan uitmaken van het pastoraal team. In overleg met zijn provinciaal krijgt hij een andere taak elders en zal hij in samenspraak met het team beschikbaar zijn als priester-assistent. Wij zijn pastoor Egging en pater van Duijnhoven dankbaar dat zij zich naar beste kunnen hebben ingezet voor het welzijn van uw geloofsgemeenschap.

De bisschop heeft er uitdrukkelijk voor willen waken dat het pastoraal team van uw federatie te klein wordt. Ik mag U daarom melden, dat het in de bedoeling ligt per 5 maart 2014 als lid van het pastoraal team te benoemen de weleerwaarde heer C.J.M. Biesjot, thans lid van het pastoraal team De Goede Herder in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen. Dit is een omvang van 0.5 fte en vooralsnog tijdelijk. De bisschop heeft per 1 januari 2014 verder de zeereerwaarde heer A. de Lange benoemd tot vaste priester-assistent voor de federatie. Ook de bisschop zelf draagt zijn steentje bij: hij heeft zijn beschikbare data aangereikt waarop hij kan voorgaan in de viering van de H. Eucharistie.

Mijn bericht zal gemengde gevoelens bij U oproepen: de vreugde over het team en de komst van de één, zal vermengd zijn met het verdriet over het vertrek van de ander. Dat is begrijpelijk. Ik spreek graag de hoop uit dat uw federatie een mooie plaats zal blijven om te werken aan de verkondiging van Gods blijde boodschap.
 
Met vriendelijk groet,
R.Peeters hoofd personeelszaken

(*) Deze brief is overgenomen van de website http://www.kathedraalrotterdam.nl/