Sub-menu

PASTORAAL TEAM WISSELINGEN     <=terug

 

  Betreft:
- vertrek pastor Coert Biesjot,
- komst pastor Henri Egging
- komst pastor Avin Kunnekkadan


Mededeling van het Parochiebestuur en het Pastoraal Team
(dd. 18/19 januari 2014)

Geachte mede-parochianen,

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team graag het volgende.
Op de gebruikelijke plek in onze kerk vindt u twee brieven (*).

De ene is van Dhr. R. Peeters, hoofd personeelszaken van het Bisdom. In deze brief vermeldt hij het vertrek van pastor Coert Biesjot per 5 maart aanstaande, Aswoensdag. Pastor Coert Biesjot volgt wat zijn hart en gedachten hem de afgelopen maanden ingegeven hebben. Hij meent in de toekomst als gelovige en als priester het beste dienstbaar te kunnen zijn aan de Kerk en aan de Heer in de context van het kloosterleven. In dezelfde brief wordt de aanstaande benoeming in ons pastoraal team bekend gemaakt van priester Henri Egging en pater Avin Kunnekkadan, beiden voor 50%. Henri Egging zal tevens worden benoemd als rector van de Basiliek.

De andere brief is van uw parochiebestuur. Het parochiebestuur was al geruime tijd op de hoogte van de wens van pastor Coert Biesjot verder te gaan in de context van het kloosterleven. Samen met het pastoraal team hebben we bij het Bisdom aangedrongen op een goede vervanging van hem. Vooral het laatste kwartaal van 2013 is daar intensief overleg over gevoerd met het Bisdom. Graag willen we u in onze brief als parochiebestuur laten weten waarom het informeren van u als deelgemeenschap van onze parochie langer op zich heeft laten wachten dan we gewild hebben.

De komende weken zullen we voor pastor Coert Biesjot een mooi afscheid organiseren. U hoort daar nog van. Ook zullen we u laten weten hoe we pastor Egging en pater Kunnekkadan welkom heten.
(einde mededeling)

========================================

LAATSTE NIEUWS dd.21-1-2014
Parochianen krijgen de gelegenheid om op zondagmiddag 23 februari 2014 afscheid te nemen van Pastor Coert Biesjot.
2014 Zal sowieso een bijzonder jaar voor pastor Biesjot zijn. Op 24 februari wordt hij 50 jaar. Verderop in het jaar viert hij zijn 25-jarig priesterfeest.
De middag zal beginnen met een korte viering, waarna ruimschoots de gelegenheid zal zijn hem de hand te drukken.
Plaats: Heilig Hartkerk te Schiedam. Aanvangstijd van de viering: 15.15 uur.
Voor foto's afscheid als rector Liduinabasiliek dd. 16-2 2014 (in Liduinabasiliek) en afscheid als pastor in parochie De Goede Herder dd. 23-2-2014 (in H.Hartkerk), klik op: Fotoalbum.

Op zaterdag 1 maart 2014 zullen de pastores Henri Egging en Avin Kunnekkadan worden gepresenteerd aan de parochie. Regio-vicaris Ad van der Helm zal voorgaan in de eucharistieviering. Na afloop kunnen de parochianen met beide pastores kennismaken in zaal De Wilgenburg, achter de kerk.
Plaats: Liduinabasiliek te Schiedam. Aanvang eucharistieviering: 18.00 uur.
Muzikale medewerking wordt verleend door diverse koren uit de parochie, o.l.v. Bas van Houte.
Koorleden worden uitgenodigd voor een repetitie voorafgaand aan de viering.
Aanvang repetitie: 16.30 uur. Klik op LIEDEREN-1-MAART voor het repertoire.
Voor foto's van deze presentatieviering, klik op: Fotoalbum.

========================================

(*) hieronder kunt u beide brieven lezen.
1) Wisselingen Pastoraal Team: brief Bisdom Rotterdam dd.10-01-2014 (pdf)
2) Wisselingen Pastoraal Team: brief Parochiebestuur dd.18-01-2014 (pdf)

========================================

 


  C.J.M. (Coert) Biesjot is geboren op 24 februari 1964 te Leiden. Hij heeft zijn priesteropleiding in Rolduc gevolgd en werd op 13 mei 1989 gewijd tot priester. Na zijn diakenwijding is Biesjot ruim een half jaar werkzaam geweest in de parochie H.Liduina/OLV Rozenkrans te Schiedam. Vervolgens was hij tot de zomer van 1992 kapelaan in de H.Hartparochie, ook in Schiedam. Na benoemingen in Noordwijk en Wassenaar werd Biesjot pastoor van de parochie Christus Dienaar in de Hoekse Waard. Op 17 januari 2010 werd pastor Biesjot samen met pastor Charles Duynstee geïnstalleerd als priesters in parochies te Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Vanaf juli 2011 is hij lid van Pastoraal Team van de fusieparochie De Goede Herder.
Sinds januari 2010 woont Coert Biesjot in Maassluis. Op 5 maart 2014 vertrekt hij naar een klooster in het oosten van Nederland. Part-time (50%) zal hij enkele taken in de parochiefederatie Rotterdam Rechter Maasoever (11 kerken) gaan uitvoeren.
Voor een interview met Coert Biesjot, klik op: INTERVIEW-CB.
     
 

  Pastor drs H.M.W. (Henri) Egging is geboren op 5 december 1958 te Heerlen. In 1990 behaalde hij aan de universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen zijn doctoraal examen pastoraaltheologie met specialisatie missiologie. Van 1992 tot 2001 was hij pastoraal werker Arbeidspastoraat bij het bisdom Rotterdam. Aansluitend werkte hij van 2001-2006 in parochies in Den Haag als pastoraal werker en als diaken. In de tussentijd volgde hij een persoonlijke leerroute bij Centrum voor priesteropleiding 'Vronesteyn' te Voorburg. Op 18 november 2006 werd hij tot priester gewijd. Vervolgens was hij pastor in Rotterdamse parochies. Per 1 januari 2013 is pastor Egging benoemd tot bisschoppelijk vicaris voor het regio-vicariaat Rotterdam. De benoeming tot vicaris geldt voor de duur van drie jaar. De taakverdeling vicaris - pastor in een parochie is 50% - 50%. Per 5 maart wordt pastor Egging benoemd als lid van het pastoraal team in onze parochie De Goede Herder.
Lees: interview bij priesterwijding
Lees: installatie als bisschoppelijk vicaris
     
   Pater dr Avin Kunnekkadan SVD is geboren in India. Hij is lid van de orde SVD (Society of the Divine Word, een internationale congregatie "Gezelschap van het Goddelijk Woord"). Tot zijn vertrek naar Nederland in 2005, gaf hij les in Indiase filosofie en religies. In Nederland werkt hij sinds 2007 als studentenpastor in Den Haag, Delft en Rotterdam (studentenparochie St. Catharina van Alexandrië). Was de voertaal aanvankelijk vooral Engels, de laatste jaren bekwaamt hij zich in de Nederlandse taal. Pater Kunnekkadan is als father Avin bekend in de deelgemeenschap H.Hart in Schiedam. In deze kerk gaat hij sinds 2006 voor in de Engelstalige viering, verzorgd door de RK gemeenschap Christ our Redeemer (Christus, onze Verlosser). De afgelopen tijd gaat pastor Kunnekkadan ook voor in Nederlandstalige vieringen in kerken in Den Haag en in de Heilig Hartkerk te Schiedam. In maart 2014 zal pastor Kunnekkadan samen met enkele medebroeders komen wonen in het centrum van Schiedam, op de pastorie van de Singelkerk. Voor de helft van zijn tijd zal hij werkzaam zijn in parochie De Goede Herder.

 

 
Pastor Avin Kunnekkadan helpt in de pastorie van de H.Hartkerk bij het poetsen van het koperwerk, december 2010 Bisschop Van den Hende reikt aan een communicantje van de Engelstalige gemeenschap de H. Communie uit, daarbij geassisteerd door father (pater) Avin.
(H.Hartkerk, 2013)

<=terug