PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING     <=terug


 

Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven,
Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven,
Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen,
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed,
Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht,
Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht.

Voorwaar, Ik zeg U: al wat gij gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders
hebt gij voor Mij gedaan.
                                       (Matteüs 25,35-36,40)Wat is de PCI
De Parochiële Caritatieve Instelling, kortweg PCI genoemd, werkt vanuit een christelijke overtuiging en geeft gestalte aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de samenleving en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.
De PCI verleent hulp aan mensen in nood en is in eerste instantie bestemd voor leden van onze eigen parochiegemeenschap De Goede Herder.

Wat is het doel van de PCI
De PCI biedt hulp bij het oplossen van financiële problemen d.m.v. een directe financiële ondersteuning en het verwijzen naar hulpverlenende instanties.
De PCI is geen instantie die permanente financiële hulp kan bieden.
De PCI reageert op hulpvragen en signalen die haar via de contactpersonen van de pastoraatsgroepen in de verschillende deelgemeenschappen, diaconale werkgroepen, individuele parochianen, maatschappelijke instellingen e.a. bereiken.

Wat is de taak van de PCI
Een belangrijke taak van de PCI is om alle parochianen er van te overtuigen dat iedereen, die deel uitmaakt van onze parochiegemeenschap, ook verantwoordelijk is voor het welzijn van zijn of haar medemens.
Wij willen oog hebben voor de problemen van anderen en proberen deze op te lossen.

Wat kunt u doen
U, parochianen, willen wij vragen met ons de stille armoede op te sporen. De PCI pretendeert niet in alle gevallen een oplossing te kunnen bieden. Zij kan wel samen met de hulpvrager proberen de grootste nood weg te nemen.
Indien u iemand kent, waarvoor de PCI mogelijk iets zou kunnen betekenen, neemt u dan contact op met de pastoraatsgroep in uw deelgemeenschap. Dat kunt u doen middels een persoonlijk gesprek, per e-mail of per telefoon.
Aanvragen worden vertrouwelijk behandeld. Het waarborgen van de privacy staat voorop.

Privacyreglement en privacyverklaring
In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.
PCI De Goede Herder werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.
Lees verder...


Hoe kan u de PCI steunen
Onze PCI heeft ook uw financiële hulp nodig om goed te kunnen functioneren.
In alle kerken van parochie “De Goede Herder” wordt er twee maal per jaar gecollecteerd tijdens reguliere vieringen.
Wilt u ons werk geldelijk steunen, dan is uw bijdrage van harte welkom op onze bankrekening.

Contact met de PCI
Wilt u contact opnemen met de PCI of heeft u vragen, dan kunt u dat doen via ons e-mailadres.


PCI-CONTACTGEGEVENS  
Postadres:  Singel 104, 3112 GS  Schiedam
E-mailadres:  pci@goedeherderparochie.nl 
Bankrekening:

 NL18 RABO 0125 4132 62
 t.n.v. P.C.I. de Goede Herder


PCI-BESTUUR   DEELGEMEENSCHAP
voorzitter


A.E. (Annelies) Eysink Smeets
  - van de Burgt

Andreas/Petrus, Paulus
e-mail pastoraatsgroep
secretariaat: 010-5912080
secretarisA.C. (Ted) van der GeestWillibrord: Lucas/Pax
e-mail pastoraatsgroep 
secret.-Lucas: 010-4702679
secret.-Pax: 010-4741790
penningmeester


R.A. (Rob) Poels


Jacobus-Martinus
e-mail pastoraatsgroep
secretariaat: 010-4709719
lid


Th.M. (Thea) Bakker - Janse


Liduina-Rozenkrans
e-mail pastoraatsgroep
secretariaat: 010-4268228
lid


W.J.M. (Wim) Engelen


St.Jan-Visitatie
e-mail pastoraatsgroep
secretariaat: 010-4735066
lid


J.E.P.M. (Anneke) van Poppel
  - Mekelenkamp

H.Hart van Jezus
e-mail pastoraatsgroep
secretariaat: 010-4268648


ACHTERGROND, JAARVERSLAGEN EN STATUTEN
- PCI De Goede Herder is opgericht per 1 januari 2013
- een PCI is een zelfstandig orgaan dat kerkjuridisch onder de bisschop valt
- de bestuursleden zijn afkomstig uit elk van de 6 deelgemeenschappen
- de bestuursleden worden benoemd door de bisschop van Rotterdam
- het startkapitaal bestaat uit diakonale gelden van de deelgemeenschappen
- in 2014 zal een verslag verschijnen over de activiteiten van de PCI in 2013
- wilt u meer weten over regelingen rond een PCI?
   (neem contact op met bisdom Rotterdam: www.bisdomrotterdam.nl )


<=terug