Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JULI-AUGUSTUS 2011     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 juli 2011, 23e jaargang nr.7

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI-AUGUSTUS 2011

  1 - Omslag
  2 - Met Brandend Hart: Charles Duynstee
  3 - Spreuk van de maand
  4 - Misintenties: maand juli
  5 - Kerkbestuur (1): einde H.Hartparochie, voortzetting deelgemeenschap H.Hart
  6 - H.Hartkerkk forever: H.Hartfeest
  7 - Agenda: maanden juli-augustus
  8 - Familieberichten: overleden Martha Maria Vavier-Jaspers en Reinier van Til
  9 - Misintenties: maand augustus
10 - Door U voor U: vacantie, vakantie
11 - Vormsel: verslag door Sandra Punt
12 - Kerkbestuur (2): veranderingen in de organisatie
13 - Dankwoord: Martien Vavier
14 - Terugblik: Liduinalezing
15 - Vakantiewens: door medewerkers Gorzenklok
16 - Humor in de kerk
17 - Achterflap  
       Vakantie 2011
       
"Ik ga op vakantie en ik neem mee: ....."
         
                 
                        
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JULI-AUGUSTUS 2011

[naar boven]
HEILIG HARTGEMEENSCHAP SCHIEDAM
(behorend tot parochie De Goede Herder)
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten:

zondag       09.30 uur
(juli en augustus vervallen de vieringen op woensdag  09.30 uur)
voorzitter parochiebestuur  pastoor Charles Duynstee
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
vacant

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings,
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), Jack de Rond (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  h.hartkerk@wanadoo.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug