Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


BIJBELTEKSTEN GOEDE HERDER     <=terug


(Alle teksten zijn uit de Willibrordvertaling)


UIT HET EVANGELIE VOLGENS JOHANNES
Joh.10, 7-16
De goede herder en de schapen
1 ´Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. 2 Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. 3 Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. 4 En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat ze zijn stem kennen. 5 Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen.´ 6 Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen.
7 Een andere keer zei Jezus tot hen: ´Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. 8 Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. 9 Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. 10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen; Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.
11 Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 12 Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. 13 Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. 14 Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapsstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. 17 Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef, om het later weer terug te nemen. 18 Niemand neemt het Mij af, maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.´
19 Om deze woorden ontstond er opnieuw onenigheid onder de Joden. 20 Velen van hen zeiden: ´Hij is van de duivel bezeten en raaskalt. Waarom luistert gij naar Hem?´ 21 Anderen zeiden: ´Dat is geen taal van een bezetene. En kan een duivel soms de ogen van blinden openen?´UIT HET OUDE TESTAMENT, UIT HET BOEK PSALMEN
psalm 23: DE HEER IS MIJN HERDER
Een psalm van David

De Heer is mijn herder,
        mij zal niets ontbreken.
2 Hij wijst mij te liggen
        in grazige weiden,
        Hij voert mij naar wateren der rust.
3  Hij behoedt mijn ziel voor verdwalen,
        Hij leidt mij in sporen van waarheid
        getrouw aan zijn naam.
4 Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods,
        kwaad zou ik niet vrezen.
        Want naast mij gaat Gij,
        uw stok en uw staf
        Zij doen mij getroost zijn.
5 Een tafel richt Gij mij aan
        in het aangezicht van mijn belagers
        en zalft met olie mijn hoofd.
        Mijn beker vloeit over.
6 Zo zijn dan geluk en genade om mijn schreden
        al de dagen mijns levens.
        Verblijven mag ik in het huis van de Heer
        tot in lengte van dagen.UIT HET EVANGELIE VOLGENS LUCAS
Luc.15, 1-7
Redden wat verloren ging
1 Telkens kwamen tollenaars en zondaars van allerlei slag bij Hem om naar Hem te luisteren. 2 De Farizeeën en de schriftgeleerden morden daarover en zeiden: ´Die man ontvangt zondaars en eet met hen.´ 3 Hij hield hen deze gelijkenis voor: 4 ´Wanneer iemand onder u honderd schapen heeft en er één verliest, laat hij dan niet de negenennegentig in de wildernis achter om op zoek te gaan naar het verlorene, totdat hij het vindt? 5 En als hij het vindt legt hij het vol vreugde op zijn schouders, 6 gaat naar huis, roept zijn vrienden en buren bij elkaar en zegt hun: Deelt in mijn vreugde, want mijn schaap dat verloren was geraakt, heb ik gevonden. 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel maar vreugde zijn over één zondaar die zich bekeert dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.´UIT HET OUDE TESTAMENT, VOLGENS DE PROFEET JESAJA
Jes.40, 11
11 Als een herder zal Hij zijn kudde weiden; in zijn arm brengt Hij de lammeren samen en draagt ze aan zijn borst terwijl hij de ooien voortleidt.
<=terug