Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


INHOUD GORZENKLOK JUNI-JULI 2013     <=terug

contact H.Hartgemeenschap De Gorzenklok
1 juni 2013, 25e jaargang nr.5

Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JUNI-JULI 2013


  1 - Omslag
  2 -  Met brandend Hart (blz.1)
        Coert Biesjot
 
3 - Misintenties juni-juli 2013 (blz.2)
  4 - Wereldjongerendagen (blz.3)
  5 - Parochiebestuur (blz.4)
        Ontslag Lidwien Meijer
  6 - H.Hartfeest (blz.5)
        Vrijdag 7 juni: viering + vrijwillgersfeest
  7 - Filmavond (blz.6)
        Op 24 mei: Intouchables
  8 - Familieberichten (blz.6)
        Gedoopt: Martijn Andreas Kossen
  9 - Gezocht (blz.7)
        Financieel beheerder H.Hartkerk
10 - Spreuk van de Maand (blz.7)
11 - H.Hartkerk forever (blz.8)
        Scherm in kerk, speurtochten, H.Hartfeest, huwelijk, wijkmaaltijden
12 - Agenda juni en juli 2013 (blz.9)
13 - Nieuws (blz.13)
        Rommelmarkt, Concert At Once op vrijdag 21 juni
14 - Heiligen (blz.14)
        Maria Goretti (6 juli)
15 - Afscheid Lidwien Meijer (blz.15)
16 - Sacramentsdag (blz.16)
17 - Bijzondere vieringen-1 (blz.17)
        Diakenwijding Franck Baggen, 15 juni
18 - Bijzondere vieringen-2 (blz.18)
        Liduinaviering 14 juni
19 - Lezingen (blz.19)
        Dominicuslezing 1 juni te Rotterdam
20 - Vormsel (blz.19)
        zondag 2 juni, 10.00 uur, H.Hartkerk
21 - Vakantiewens (blz.20)
22 - Humor (blz.20)
23 - Advertenties (blz.21)
24 - Achterflap: contactgegevens

 
         Zondag 2 juni
      
         Sacramentsdag
Voor de inhoud, klik op: GORZENKLOK JUNI-JULI 2013

[naar boven]
Parochie De Goede Herder
DEELGEMEENSCHAP HEILIG HART
adres:
telefoon:
internetsite:
e-mail:
gironummer:

Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
010 - 4 26 86 48
www.heilighartkerk.nl   
info@heilighartkerk.nl   
21385 t.n.v. R.K. deelgemeenschap van het Heilig Hart te Schiedam
diensten: zondag en woensdag 09.30 uur 
pastoraal team:


Charles Duynstee, Coert Biesjot, Lidwien Meijer, Kees Koeleman,
bereikbaar via de pastoraatsgroep
  Parochie De Goede Herder:
Singel 104, 3112 GS  Schiedam
e-mail: secretaris@goedeherderparochie.nl

BEHEERCOMMISSIE
 
lid (coördinatie):
       postadres:
       e-mail:

 
Henry de Wolf 
Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
info@heilighartkerk.nl
(privé) tel. 010 - 4 26 44 17
(privé) e-mail:
henry@de-wolf.nl
lid (financiën):
    
Louis van Poppel
tel. 010 - 4 73 07 57 
lid (gebouwen):
 
Cokke Lansbergen
tel. 010 - 4 26 41 98
lid (vrijwilligers):
Liesbeth Dingenouts
tel. 010 - 4 26 90 17
Pastoraatsgroep  
voorzitter: Coert Biesjot
secretaris:
Marian Bergwerf
tel. 010 - 4 73 78 79
coördinator liturgie:
Corry Smits
tel. 010 - 4 26 87 11
lid:
Jolanda Konings
tel. 010 - 4 26 44 17
lid:
Silvio Jonge
tel. 06 - 5121 8288

Redactie 
 
redactieadres: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam
e-mail: redactie@heilighartkerk.nl 
redactieleden:


Liesbeth Dingenouts,
Henk de Heer,
Ted Konings (06-48405775),
Hans Ronteltap,
Henry de Wolf 
lay-out en druk: 

Henk de Heer,
Hans Ronteltap 
Inzenden van de kopij voor het volgend nummer: vóór de 12e van iedere maand.

Opgave misintenties: Henk de Heer, tel. 010 - 4 34 74 75
                                            e-mail: henk@hdeheer.nl


Stichting Vrienden van de H. Hartkerk te Schiedam
Jan Bekkers (voorzitter), Pascal Visée (secretaris), vacature (penningmeester),
Jolanda Konings (lid), Cokke Lansbergen (lid), Louis van Poppel (lid)

postadres:  Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam 
e-mail:  vrienden@heilighartkerk.nl
rekeningnummer:
   
Rabobank 39.56.96.526 t.n.v. Stichting
Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam 


English speaking Catholic community
dienst:  zondag 11.00 uur 
contactpersoon:
 
Eileen Haasnoot
tel. 0181 - 66 47 04
e-mail:  eileenhaasnoot@wanadoo.nl


De redactie streeft ernaar om / wat betreft de aard van de aangeleverde artikelen / een zo breed mogelijk scala te publiceren. Plaatsing houdt echter niet automatisch in dat de redactieleden unaniem achter de inhoud van de stukken staan.

[naar boven]


<=terug