Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


STICHTING VRIENDEN VAN DE HEILIG HARTKERK     <=terug
De Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk te Schiedam is opgericht naar aanleiding van de bijeenkomst op 14 april 2004 in de pastorie van de H. Hartkerk. Enkele weken eerder (op 16 maart 2004) had het kerkbestuur het dekenaal advies bekendgemaakt, dat inhield dat de H.Hartkerk aan de eredienst zou worden onttrokken (d.i. gesloten). Eén van de redenen van dit besluit was financieel van aard: de parochie heeft te weinig geld voor groot onderhoud. In 2004 werd nog uitgegaan van een benodigd bedrag van 150.000 Euro, na inspectie door de bouwinspecteur van het bisdom en na uitgebrachte offertes, wordt uitgegaan van een totaal benodigd bedrag van ongeveer 213.000 Euro (stand 2007).

HOOFDLIJNEN VAN HET BELEIDSPLAN
De Vriendenstichting is opgericht om de kerkgebouwen (kerk, toren en pastorie) en activiteiten in stand te houden. Voor dit doel probeert zij geld voor onderhoud en restauratie van de kerkgebouwen bijeen te krijgen. Zij doet dit onder meer door de instelling van de Clubvan100 en de benadering van fondsen en bedrijven.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer: 24364686.
RSIN/fiscaal nummer: 8137.29.890
Correspondentieadres van de stichting: Lekstraat 55, 3114 SC  Schiedam.
E-mailadres: vrienden@heilighartkerk.nl 

BELONINGSBELEID
De bestuursleden van de Vriendenstichting ontvangen geen gelden voor hun diensten, geen vergoeding voor gemaakte onkosten en geen vacatiegeld. 

Jolanda Konings, coördinator werkgroepen
tel: 010-4264417 / 06-51704863
e-mail:  jolanda.konings@de-wolf.nl


                                            --------------------------

LAATSTE NIEUWS

(bekend gemaakt op 10 oktober 2015)
Op zondag 6 november 2015 vindt een voorlichtingsbijeenkomst van de Vriendenstichting plaats. Dit gebeurt aansluitend op de viering, om 11.00 uur in de pastorie van de H.Hartkerk. Op deze bijeenkomst zal het financieel jaarverslag over de jaren 2012-2013 worden gepresenteerd. Tevens zal verslag worden gedaan van een aantal activiteiten in 2014 en 2015, en er zal een toelichting worden gegeven op plannen voor de toekomst. Leden van de Clubvan100, donateurs, parochianen en andere belangstellenden zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Het jaarverslag is vanaf 20 oktober 2015 te lezen en downloaden vanaf deze website.

(bekend gemaakt in april 2015)
De secretaris en mede-oprichter van de Vriendenstichting, Pascal Visée, is teruggetreden als bestuurslid. Zijn opvolger is Jan Franken, die al enige tijd de vergaderingen van de Vriendenstichting bijwoont. In de Gorzenklok van november 2015 bedankt voorzitter Jan Bekkers de oud-secretaris voor zijn inzet.

(bekend gemaakt op 1 februari 2013)
Penningmeester en mede-oprichter van de Vriendenstichting, Jack de Rond, is teruggetreden als bestuurslid. Per heden staat de vacature open voor een penningmeester. In de Gorzenklok van februari 2013 bedankt voorzitter Jan Bekkers de oud-penningmeester Jack de Rond voor zijn inzet en stelt vervolgens de vacature open. Reacties via: vrienden@heilighartkerk.nl 

(bekend gemaakt op 25 november 2012)
Zondag 25 november heeft de Vriendenstichting een voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Belangrijkste onderwerp was de stand van zaken van de plannen over de herontwikkeling van het souterrain.

(bekend gemaakt op 10 oktober 2012)
Zaterdag 6 oktober j.l. heeft de Schiedamse gemeenteraad, inclusief zijn voorzitter, burgemeester Leemhuis-Stout, een bezoek gebracht aan het souterrain onder de kerk. Bestuursleden van de Vriendenstichting lichtte de gemeenteraad in over de plannen voor het souterrain en de gesprekken die er tot nog toe met ambtenaren en het college van B&W over zijn gevoerd. Lees meer...

(bekend gemaakt op 7 februari 2011)
De brieven naar de donateurs zijn verstuurd. Het jaarverslag wordt z.s.m. op deze website gepubliceerd.
Over het tijdstip van een jaarvergadering is helaas nog niets te melden.

(bekend gemaakt op 18 en 26 november 2010)

De Vriendenstichting doet mee aan de AH-spaarpuntenactie. Doel van de actie is de kerkverlichting.
Tussenstand op 18 november is: 1280,70 euro. Bedankt parochianen, wijkbewoners en kinderen/ouders van de St.Jozefschool.
Op vrijdagavond 26 november heeft de Vriendenstichting de tweede prijs (1000 euro) ontvangen voor de presentatie op 23 oktober in de Groenelaan. Bedankt: Bep Kester, mevr. Walthie, Margo Heinsbroek, Jolanda Konings, Henry de Wolf, Käthe de Wolf, Corinne de Wolf.
Het totale bedrag komt hiermee op: 2280,70 euro.
Klik op
SPAARPUNTENACTIE voor details.

(bekend gemaakt op 27 oktober 2010)
Eind 2010 worden de enveloppen verstuurd naar onze donateurs en leden van de Clubvan100.
De jaarvergadering wordt nog even uitgesteld omdat wordt verwacht dat we op korte termijn belangrijk nieuws te melden hebben.

(bekend gemaakt in oktober 2009) Op vrijdag 27 november 2009 zal de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk en het kerkbestuur de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst houden. Op de agenda staan het jaarverslag 2008 van de stichting en de toelichting op de ontwikkelingen rond het souterrain. Plaats van samenkomst is de KETELFACTORY aan de Hoofdstraat 44, 3114 GG  te Schiedam. Vanaf 16.30 bent u welkom. Leden van de Clubvan100 ontvangen in de loop van oktober een schriftelijke uitnodiging.

                        

(bekend gemaakt op 10 december 2008) Vandaag zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de landelijke VSB-prijsvraag "Erfgoed op eigen benen." Voor deze prijsvraag heeft de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk een plan ingediend voor de ontwikkeling van het souterrain onder de kerk. Op 20 november maakte de prijsvraag-jury bekend dat onze kerk tot de zes genomineerden voor de prijsvraag behoorde en op 2 december heeft de jury de kerk bezocht en ter plekke uitleg gekregen over de plannen. Helaas heeft de jury gemeend dat onze plannen niet tot de drie beste voorbeelden van her/nevenbestemming in Nederland behoren. Wel is de jury lovend over de plannen. Het bijbehorende juryrapport krijgt de Vriendenstichting op 18 december overhandigd. De erkenning die de plannen hebben gekregen is voor het Stichtingsbestuur en kerkbestuur reden om zich vol vertrouwen te blijven inzetten voor de realisering van de herontwikkeling van het kelder-souterrain.

(bekend gemaakt op 2 december 2008)
Vanmiddag heeft een zevenhoofdige jury het souterrain bezocht, een kijkje in de kerk genomen (het vrijwel nog originele interieur van de kerk maakte grote indruk op de jury!), vervolgens kregen de stichtingsbestuurders een aantal vragen voorgelegd in de pastoriezaal. Omstreeks 10 december horen we of we bij de laatste drie zitten! Voor een foto-reportage van het bezoek, klik op:
Bezoek VSB-Erfgoed-jury.

(bekend gemaakt op 20 november 2008)
GEWELDIG NIEUWS: 20 november 2008 is bekend geworden dat onze kerk behoort tot de zes genomineerden van de landelijke VSB-prijsvraag "Erfgoed op eigen benen." Voor deze prijsvraag heeft de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk een plan ingediend voor de ontwikkeling van het souterrain onder de kerk. Begin december zal een jury de kerk bezoeken om ter plekke uitleg te krijgen over de plannen. Klik op
NIEUWS UIT DE PAROCHIE voor meer informatie.
Zie ook de websites: 2008: Jaar van het Religieus Erfgoed en Task Force Toekomst Kerkgebouwen.

Voor persberichten (H.Hartkerk en VSB-fonds), klik op:
Persberichten genomineerden 

(bekend gemaakt op 26 mei 2008)
Klik op NIEUWS UIT DE PAROCHIE voor mededeling kerkbestuur en stichtingsbestuur: groen licht voor laatste fase restauratiewerkzaamheden.

JAARVERGADERING IN 2008

LAATST GEHOUDEN VOORLICHTINGSBIJEENKOMST: 14-9-2008
Op zondag 14 september 2008 is - aansluitend op de zondagsmis van 9.45 uur - de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst gehouden in de pastoriezalen van de H.Hartparochie.
Behalve de stand van zaken rond de fondsenwerving en de onderhoudsactiviteiten, is ingegaan op de restauratiewerkzaamheden die in volle gang zijn. Belangstellenden konden een rondleiding krijgen langs de restauratiewerkzaamheden of door het souterrain (de bovengrondse "kelderruimte") onder de kerk.
Tijdens deze ochtend waren diverse leden van het kerkbestuur en het stichtingsbestuur aanwezig om vragen te beantwoorden en rondleidingen door de kelder te geven.

Op 14 september 2008 is onder meer het jaarverslag 2007 gepresenteerd. Dit verslag kunt u downloaden vanaf deze internetsite (klik op: JAARVERSLAGEN STICHTING). Ook is een verslag van de parochieactiviteiten van 2007 gepresenteerd. Ook dit verslag is te downloaden (klik op: DOCUMENTEN PAROCHIE).
In de Gorzenklok van oktober 2008 is een verslag van de voorlichtingsbijeenkomst dd. 14-9-2008 opgenomen.


JAARVERGADERING IN 2007
Op zondag 9 september 2007 is - aansluitend op de zondagsmis van 9.45 uur - de jaarlijkse voorlichtingsbijeenkomst gehouden in de kelder onder de H.Hartkerk.
Behalve de stand van zaken rond de fondsenwerving en de onderhoudsactiviteiten, zijn enkele plannen gepresenteerd over de heringebruikname van het souterrain (de bovengrondse "kelderruimte") onder de kerk. Verder is de nieuwe voorzitter van het Comité van Aanbeveling bekend gemaakt: burgemeester Verver.
Tijdens deze ochtend waren diverse leden van het kerkbestuur en het stichtingsbestuur aanwezig om vragen te beantwoorden en rondleidingen door de kelder te geven.
Na de informatieochtend is het jaarverslag 2006 van de stichting uitgereikt. Ook zijn exemplaren van het jaarverslag 2006 achter in de kerk neergelegd. Het jaarverslag 2006 kunt u downloaden vanaf deze internetsite (klik op: JAARVERSLAGEN STICHTING).
In de Gorzenklok van oktober 2007 is een verslag van de voorlichtingsbijeenkomst dd. 9-9-2007 opgenomen.

JAARVERGADERING IN 2006

In de GORZENKLOK van mei 2006 is een verslag van de voorlichtingsavond dd. 14-4-2006 opgenomen. Op deze avond werd het jaarverslag 2005 gepresenteerd. Het jaarverslag 2005 kunt u downloaden vanaf deze internetsite (klik op: JAARVERSLAGEN STICHTING).

JAARVERGADERING IN 2005

In de Gorzenklok van mei 2005 is een verslag opgenomen van de eerste - jaarlijkse - voorlichtingsavond van de Stichting Vrienden van de Heilig Hartkerk. Op deze avond in de pastorie van de H.Hartkerk, dd. 14-4-2005, werd het jaarverslag 2004 gepresenteerd. Het jaarverslag 2004 kunt u downloaden vanaf deze internetsite (klik op: JAARVERSLAGEN STICHTING).


                                            --------------------------

Op 17 januari 2008 is het jaar van het religieus erfgoed geopend. Voor meer informatie: www.2008re.nl/religieuserfgoed


<=terug